Náhrada škody.cz
Centrum pro náhradu škody se zaměřuje na škodu, způsobenou na zdraví a lidském životě, na škody způsobené dopravní nehodou, pracovním úrazem a nemocí z povolání, nebo lékařským zákrokem. Centrum pro náhradu škody poskytuje pomoc a právní servis při uplatňování nároků při škodě na zdraví, jakými jsou například bolestné, věcná škoda, náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, náhrada za ztrátu na důchodu a jiná odškodnění.

 

 

Deiure.cz
Advokátní kancelář ZŮBEK, zaměřující se na poskytování všestranné a profesionální právní pomoci. Specializuje se také na právo nemovitostí, a to zejména na převody vlastnictví a spoluvlastnictví bytů, pozemků, nebytových prostor, včetně kompletního právního servisu, dále také na zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů, sepisování a posuzování všech typů smluv týkajících se nemovitostí, zastoupení v řízení před katastrálním úřadem. Dále se kancelář zaměřuje na problematiku nájmu bytů a nebytových prostor, zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitostí, či ověřování pravosti podpisů na listinách.

 

 

Dopravní právo.cz
Zaměřujeme se na pomoc řidičům při spáchání dopravních přestupků či trestného činu v dopravě. Specializujeme se na obhajobu osob obviněných v trestním řízení pro ohrožení pod vlivem návykové látky, pro obecné ohrožení, pro ublížení na zdraví z nedbalosti, usmrcení z nedbalosti, poškození obecně prospěšného zařízení či pro neoprávněné užívání věci cizí.

 

 

HOTFIRM.cz
Hotové firmy se specializují na založení a prodej společností s ručením omezeným, akciových společností, společností s doménou. Dále se zaměřují na prodej a založení evropských společností, zahraničních společností, poskytování sídel pro obchodní společnosti a také na služby související se správou společností, jako například vedení účetnictví a povinných účetních auditů, opatření listin apostilou, zastupování před orgány veřejné správy, obsazení orgánů společnosti dle požadavků klienta, zápisy změn v obchodním rejstříku nebo také zpracování roční závěrky a daňového přiznání.

 

 

Virtoffice.cz
Společnost virtuální sídla, se zabývá poskytováním virtuálních obchodních adres a prostor pro firmy. Kromě zprostředkování sídla společností zajišťuje také základní chod kanceláře, správu pošty a telefonů, sekretářskou činnost a podobně. Společnost virtuální sídla poskytuje také služby, související se správou firmy, jako například registraci k daňovým povinnostem na FÚ, zpracování roční závěrky a daňového přiznání, organizaci valných hromad, poskytnutí osob do orgánů společnosti, či zastupování před orgány veřejné správy.

 

 

LIQUIDATORS.cz
Nabízíme bezplatné poradenství vaší finanční situace, zpracování dokumentace týkající se oddlužení a služby spojené s oddlužením fyzických osob.

 

 

Dopravní smlouvy.cz
Poskytujeme základní orientaci v problematice závazkových vztahů v oblasti silniční osobní a nákladní dopravy, a to jak vnitrostátní tak i mezinárodní. Na naší stránce je možné obeznámit se s jednotlivými smluvními typy nejčastěji užívanými v oblasti silniční dopravy.

 

 

Odškodnění pracovního úrazu.cz
Pomůžeme vám vymoci náležité odškodnění pracovního úrazu či nemoci z povolání. Odměnu nám zaplatíte pouze v případě úspěšného odškodnění vašeho případu. Dále vám pomůžeme s bolestným či odškodnění psychické újmy.

 

 

Úpadkové právo.cz
Mezi způsoby řešení úpadku patří konkurs, reorganizace, oddlužení a dále dva zvláštní způsoby řešení úpadku – nepatrný konkurs a řešení úpadku finančních institucí.

 

  Delikt.cz
Delikty.cz
Fyzické-osoby-oddlužení.cz
Hotfirm.eu
Hotfirms.cz
Hotové-firmy.cz
Hotové firmy.cz
Onlyou.cz
PRODEJ FIREM.cz
Profi-medea.cz
Profirm.cz
Proin.cz

Škoda na zdraví.cz
Správní-řízení.cz
Správní řízení.cz
Trestní.cz
Trestní-příkaz.cz
Trestní příkaz.cz
Trestní-řízení.cz
Trestní řízení.cz
Úpadkové-delikty.cz
Úpadkové delikty.cz
Úpadkové-právo.cz
Zdeiure.com